Username
Password
 
» สมัครตัวแทนจำหน่าย
» ลืมรหัสผ่าน
สินค้า HGV Version 1
สินค้า HGV Version 2
สินค้า HGV STABLE VOLT
สินค้า HGV Protect heat.
วิธีการสั่งซื้อสินค้า HGV
การชำระเงิน
ผลการทดสอบเครื่อง HGV
ติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อทีมงาน

 

  
 
     ไฮโดรเจน เป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีอยู่ใน "น้ำ" เช่นเดียวกับออกซิเจน ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์
สา มารถแยกก๊าซไฮโดรเจนในน้ำส่วนนี้มาใช้
ประโยชน์ได้ โดยผ่านกระบวนการที่เรียกว่า "อิเล็ก
โทรไลซิส" (Electrolysis)

     ไฮโดรเจน สามารถแยกได้จากน้ำที่มีอยู่อย่าง
มหาศาลบนผิวโลก และเมื่อนำไปใช้แล้วเกิดกระบวน
การเผาผลาญ ก็จะได้น้ำกลับคืนมาสู่ธรรมชาติิอีก
เช่น เดิม ซึ่งแตกต่างกับการเผาไหม้โดยน้ำมัน หรือ
ก๊าซ ธรรมชาติชนิดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เอ็นจีวี แอลพีจี
ฯลฯ ที่เมื่อเกิดการเผาไหม้ขึ้นแล้ว สิ่งที่ปล่อยคืนกลับมากลับกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่ง
เป็นอัน ตรายต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวการสำคัญที่ ทำให้เกิดปรากฏ การณ์เรือนกระจก

     ดังนั้นสิ่งที่ทำให้พลังงานไฮโดรเจนโดดเด่น และเป็นที่จับตายิ่งกว่าพลังงานชนิดอื่นๆ ก็เพราะได้มีการ
ค้นพบแล้วว่าพลังงานชนิดนี้เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดไปจากโลก


     ขณะนี้นักวิจัยทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจนเพื่อมา
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง ดังนั้นพลังงานไฮโดรเจนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
สามารถ นำมาใช้ทดแทนพลังงานดั้งเดิมได้ เนื่องจากประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น
1. แหล่งพลังงานดั้งเดิมก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งก๊าซชนิดนี้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศของโลกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนมอนออก-
ไซด์ ซึ่งเกิดจากการสันดาป (Combustion) ของสาร
ประ กอบอินทรีย์ เช่น น้ำมัน แต่พลังงานไฮโดรเจน
ที่ได้จากน้ำเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดก๊าซ
เรือน กระจก ดังนั้นจึงไม่ส่งผลให้เกิดภาวะ
เรือนกระจก

2. การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดั้งเดิม ไม่ว่าจะมาจาก
ยานพาหนะหรือแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิด
กลุ่มควันและฝุ่นละออง
แต่พลังงานไฮโดรเจนจาก
น้ำ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเหล่านี้

3. พลังงานไฮโดรเจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ
งานที่ต้องใช้พลังงานดั้งเดิมได้
เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิง
สำหรับครัวเรือน เครื่องยนต์ต่างๆ เป็นต้น

4. ก๊าซไฮโดรเจนสามารถนำไปใช้กับเซลล์เชื้อเพลิง
(Fuel cell) ในการผลิตไฟฟ้า
ซึ่งอยู่ระหว่างการ
พัฒนา และคาดว่าจะนำมาใช้อย่างกว้างขวางใน
อนาคต
 
 
หน้า 1 จาก 4 หน้า


 
ติดทุกอย่างที่มีเพื่อทดสอบกับทางเฮสน์จีวีไทยแลนด์ พร้อมทดสอบกันแบบเต็มที่กันไปเลยว่า โกหกกันไม๊ ทำได้จริงไม๊ ประหยัด ได้เท่าไหร่ เฉพาะ น้ำมัน หรือ แก๊ส ประหยัดได้ไม๊ สินค้าของเฮสน์จีวีใช้ได้จริงไม๊ มาเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นกันจะ ๆ
ดูรายละเอียด >
ความเป็นมาและแนวคิด
ในการทำ HGV
หลักการทำงานของ HGV
การติดตั้ง HGV
จุดเด่นของ HGV
ครบเครื่องเรื่องเรือ ทั้งน้ำจึดและน้ำเค็ม ด้วยสินค้าคุณภาพจาก สหรัฐอเมริกา
 
Copyright © 2011 HGV THAILAND All Rights Reserved.